facebook style=
desktop

Poštovné ZDARMA nad 3.000 CZK + DPH do 31 Kg

obchod@vabex.cz

KONTAKTY

RADY

Měna:
×
 x 

Naše produkty

Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti VABEX s.r.o.., IČO 25342169, se sídlem Hlavní 74, PSČ 76310 Hvozdná (dále jen VABEX s.r.o.), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telef. kontaktu případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb.

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany VABEX s.r.o. informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:
1. na přístup k osobním údajům;
2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
4. na omezení zpracování osobních údajů;
5. na přenositelnost údajů;
6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dotazy posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VABEX s.r.o. prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je prioritou.

VABEX s.r.o. je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné během Vašeho používání internetových stránek VABEX s.r.o. (dále jen "Internetové stránky") a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a VABEX s.r.o. či na základě plnění smlouvy mezi Vámi a některým ze smluvních partnerů (prodejci a servisní partneři), právní povinnosti, oprávněného zájmu VABEX s.r.o. nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi strojního vybavení a jejího servisu.

Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností VABEX s.r.o. zpracovávány zejména pro tyto účely:
• Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní či servisní smlouvy);
• Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (zasílat obchodní sdělení a nabízet výrobky a služby prostřednictvím pošty, e-mailu, SMS nebo telefonního hovoru);
• Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
• Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které VABEX s.r.o. plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).

 

Zpracovávané osobní údaje

VABEX s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

Jméno a příjmení
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa
Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo
Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ
Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

VABEX s.r.o. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

 

Příjemci osobních údajů

Ve VABEX s. jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je VABEX s.r.o. povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Plnění smluvního vztahu
po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů subjektu údajů
po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb
po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

Účetní a daňové účely
po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností
maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

* VABEX s.r.o. je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (1) na přístup k osobním údajům, (2) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (3) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (4) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (5) na omezení zpracování osobních údajů, (6) na přenositelnost údajů a (7) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás VABEX s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude VABEX s.r.o. oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.
Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás VABEX s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Oprava se provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů narušuje VABEX s.r.o. ochranu Vašeho osobního a soukromého života, nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete požadovat vysvětlení.
Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, VABEX s.r.o. vymaže Vaše osobní údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby VABEX s.r.o. Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, VABEX s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VABEX s.r.o.. V případě, že VABEX s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. VABEX s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

logo footer

VABEX s.r.o.
Hlavní 74
763 10 Hvozdná
( okres Zlín)

tel:  +420 573 776 060
mob: 
Prodejna

Růžová 1349
763 12 Vizovice

Po:  8.00 - 16.00
Út:  8.00 - 16.00
St:  8.00 - 16.00
Čt:  8.00 - 16.00
Pá:  8.00 - 15.00
prodejna

Informace o nákupu

×

TOP

Prohledněte si naše firemní stránky:
www.strojnisveraky.cz

Firemní stránky