facebook style=
desktop

Doprava zdarma od 300 EUR bez DPH do 31 Kg

obchod@vabex.cz

KONTAKTY

Mena:
×
 x 

Naše produkty

Ochrana osobných údajov (GDPR)

V súlade so znením Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) týmto udeľujem spoločnosti VABEX s.r.o., IČO 25342169, so sídlom Hlavná 74, PSČ 76310 Hvozdná , Česká republika (ďalej len VABEX s.r.o), súhlas so spracovaním mnou uvedených osobných údajov (mena, priezviska, e-mailové adresy, telef. kontaktu prípadne ďalších mnou uvedených osobných údajov) na marketingové účely, teda k zasielaniu personalizovaných marketingových ponúk ohľadom produktov a služieb.

Ďalej prehlasujem a potvrdzujem, že som bol zo strany VABEX s.r.o. informovaný a poučený o možnosti uplatniť svoje práva dotknutej osoby za podmienok stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, konkrétne právo:

1. na prístup k osobným údajom;

2. na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov;

3. na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané nezákonne;

4. na obmedzenie spracovanie osobných údajov;

5. na prenosnosť údajov;

6. namietať, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami subjektu údajov alebo jeho právami a slobodami, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov;

7. podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov.

Som si vedomý toho, že tento súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je udelený na dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia, môžem kedykoľvek odvolať na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a otázky posielať na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť VABEX s.r.o. prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je prioritou.

VABEX s.r.o. je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sú osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromaždené počas Vášho používanie internetových stránok VABEX s.r.o. (Ďalej len "Internetové stránky") a ďalej na základe plnenia zmluvy medzi Vami a VABEX s.r.o. či na základe plnenia zmluvy medzi Vami a niektorým zo zmluvných partnerov (predajcovia a servisní partneri), právne povinnosti, oprávneného záujmu VABEX s.r.o. alebo udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to prostredníctvom Internetových stránok alebo napríklad pri kúpe strojného vybavenia a jej servisu.

Zásady ochrany osobných údajov popisujú účely spracovania osobných údajov, spôsoby využívania osobných údajov, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, jednotlivých príjemcoch osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou VABEX s.r.o. spracovávané najmä pre tieto účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu (napríklad pri uzavretí kúpnej či servisné zmluvy);
 • Správa užívateľských účtov subjektu údajov (napríklad pri zadaní osobných údajov v elektronických formulároch dostupných na Internetových stránkach);
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb (zasielať obchodné oznámenia a ponúkať výrobky a služby prostredníctvom pošty, e-mailu, SMS alebo telefónneho hovoru);
 • Účtovné a daňové účely (plnenia právnych povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy);
 • Plnenie ostatných zákonných povinností (medzi ostatné zákonné povinnosti, ktoré VABEX s.r.o. plnia, patrí napríklad poskytovanie informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci).

Spracovávané osobné údaje

VABEX s.r.o. je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu, pre ktorý je od jednotlivých subjektov údajov získalo:

Meno a priezvisko

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov subjektu údajov, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka produktov a služieb, Účtovné a daňové účely, plnenia ostatných zákonných povinností

Kontaktná adresa

Plnenie zmluvného vzťahu, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, Účtovné a daňové účely, plnenia ostatných zákonných povinností

E-mail

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov subjektu údajov, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, plnenie ostatných zákonných povinností

Telefónne číslo

Plnenie zmluvného vzťahu, Správa používateľských účtov subjektu údajov, Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, plnenie ostatných zákonných povinností

Číslo účtu

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely

IČO, DIČ

Plnenie zmluvného vzťahu, Účtovné a daňové účely, plnenia ostatných zákonných povinností

VABEX s.r.o. je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite Internetové stránky.

Príjemcovia osobných údajov

Vo VABEX s.r.o. sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, či jednotlivým spracovateľom a správcom osobných údajov, a to len v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania, prípadne na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Za určitých podmienok sme potom oprávnení niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je VABEX s.r.o. povinné ako správca osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je stanovená.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po takto uvedenú dobu:

Plnenie zmluvného vzťahu

po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Správa užívateľských účtov subjektu údajov

počas trvania príslušného používateľského účtu

Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb

po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou *

Účtovné a daňové účely

po dobu 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí plnenia

Plnenie ostatných zákonných povinností

maximálne po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

* VABEX s.r.o. je oprávnená spracovávať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných produktov či služieb (napríklad formou informačného bulletinu alebo newsletteru) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

Práva dotknutých osôb

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (1) na prístup k osobným údajom, (2) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (3) požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je narušená ochrana osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (4) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (5) na obmedzenie spracovanie osobných údajov, (6) na prenosnosť údajov a (7) právo na námietku, po ktorej spracovaní Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä , ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či o vás VABEX s.r.o. spracúva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo k Vašim osobným údajom získať prístup. V prípade opakovanej žiadosti bude VABEX s.r.o. oprávnené za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe Vás budeme informovať.
 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: v prípade, že máte pocit, že o Vás VABEX s.r.o. spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Oprava sa vykoná bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo požadovať vysvetlenie: ak máte podozrenie, že spracovaním Vašich osobných údajov narušuje VABEX s.r.o. ochranu Vášho osobného a súkromného života, alebo že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, môžete požadovať vysvetlenie.
 • Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz, VABEX s.r.o. vymaže Vaše osobné údaje ak (1) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (2) spracovanie je protiprávne, (3) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (4) to ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov: v prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov, môžete požadovať obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby VABEX s.r.o. Vaše osobné údaje odovzdalo tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva boli dotknuté práva a slobody tretích osôb, VABEX s.r.o. nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo namietať : máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov VABEX s.r.o. .. V prípade, že VABEX s.r.o. nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. VABEX s.r.o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektu údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.

logo footer

VABEX s.r.o.
Hlavní 74
763 10 Hvozdná
( okres Zlín)

tel:  +420 573 776 060
mob: 
Predajňa

Růžová 1349
763 12 Vizovice

Po:  8.00 - 16.00
Ut:  8.00 - 16.00
St:  8.00 - 16.00
Št:  8.00 - 16.00
Pi:  8.00 - 15.00
prodejna

Informácie o nákupe

×

TOP

Prezrite si naše firemné stránky:
www.strojnisveraky.cz

Firemné stránky