facebook style=
desktop

Doprava zdarma od 300 EUR bez DPH do 31 Kg

obchod@vabex.cz

KONTAKTY

Mena:
×
 x 

Naše produkty

Reklamačný poriadok (RP)

VABEX s.r.o.
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://shop.strojnisveraky.czalebo prostredníctvom odoslania písomnej objednávky na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všeobecné ustanovenia

Firma VABEX s.r.o. poskytuje záruku na tovar v rozsahu všeobecne platných predpisov.
Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Prevzatím tovaru u spotrebiteľom je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatí od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, ktoré sa môžu po dobu záručnej lehoty vyskytnúť.

I. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. Dňom uvedeným na záručnom liste.

Pri predaji tovaru poskytujeme záručnú dobu 12 mesiacov. Záručná doba sa skladá z lehoty (12 mesiacov) a ďalej sa prípadne predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

II. Záručné podmienky

• Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

• Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

• Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

• Miestom pre uplatnenie reklamácie je VABEX s.r.o., Růžová 1349, 76312 Vizovice, Česká republika

• Odstránenie poruchy je podľa typu produktu realizované výmenou produktu, výmenou chybného dielu, prípadne odstránením závady v servisnom stredisku.

• V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre vadu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

• Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky predávajúceho tj VABEX s.r.o., Ružová 1349, 76312 Vizovice, Česká republika. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. spiatočná adresa a tel.číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

• Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené:
Neodborným použitím zariadenia
Vonkajšie alebo vnútorné zásahy a úpravy zákazníkom
Mechanickým poškodením alebo opotrebením
Živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom)
Inými vonkajšími vplyvmi (elektrické prepätie, nadmerná vlhkosť, prašnosť a iné chemické alebo mechanické vplyvy)

• Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je reklamovaná závada bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase, potrebné na jej vykonanie. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. Na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

• Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistení obvyklé. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomný reklamačný protokol

V prípade, že predajca dodá kupujúcemu vadný tovar priamo od výrobcu a toto sa nedá predajcom opraviť alebo vymeniť za nový tovar, individuálne sa písomne upraví spôsob vybavenia reklamácie (dohodnutá zľava na takýto tovar, vrátenie čiastky v plnej výške alebo ponúknutá alternatíva podobného tovaru). Pokiaľ nemá výrobca skladom nový rovnaký tovar alebo je termín dodania nového rovnakého tovaru dlhší ako 30. denná lehota na vybavenie reklamácie, Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody a ušlý zisk vyplývajúci z prevádzky produktu, poruchy alebo jeho nekompability s inými produktmi.

III. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 3.1.2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

logo footer

VABEX s.r.o.
Hlavní 74
763 10 Hvozdná
( okres Zlín)

tel:  +420 573 776 060
mob: 
Predajňa

Růžová 1349
763 12 Vizovice

Po:  8.00 - 16.00
Ut:  8.00 - 16.00
St:  8.00 - 16.00
Št:  8.00 - 16.00
Pi:  8.00 - 15.00
prodejna

Informácie o nákupe

×

TOP

Prezrite si naše firemné stránky:
www.strojnisveraky.cz

Firemné stránky